Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 34 situri

Anunturi online pe 34 situri!

Anunturi Online

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Publicati usor un anunt pe 34 situri chiar acum.

Szekely Janos Nemet Veronika Lung Irimie

Valabil in: Citatii Romania
Publicat in: 26 Nov 2020
SZEKELY JANOS ȘI SOȚIA NEMET VERONIKA, LUNG IRIMIE, MIHAI VASILIE, SZAKACS IOSIF, SZAKACS IOSIF ȘI SOȚIA GECZI ILEANA, MIHAI VASILIE, SZAKACS IOSIF, SZAKACS GEZA SUNT CITAȚI ÎN 10.12 .2020 LA JUDECĂTORIA TURDA ,ÎN DOSAR CIVIL NR.1778/328/2020.

Investment Project Titular Proiectului

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 26 Nov 2020
S.C. CRC INVESTMENT PROJECT S.R.L. , titular al proiectului CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE FORMAT DIN 5 BLOCURI ALIPITE 3S+P+10E+11E DUPLEX+ETAJ TEHNIC RETRAS CU SPATII COMERCIALE LA PARTER , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bucuresti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE FORMAT DIN 5 BLOCURI ALIPITE 3S+P+10E+11E DUPLEX+ETAJ TEHNIC RETRAS CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 5, Strada Nasaud, nr. 77

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Declar Pierdut Concesiune Cimitirul Marcuta

Valabil in: Diverse Bucuresti
Publicat in: 26 Nov 2020
Declar pierdut act de concesiune de la cimitirul marcuta, bucuresti, fig. i, nr. 20, pe numele pirosca steluta si stanescu gheorghe-nicolae

Somatie Emisa 07.07.2020

Valabil in: Citatii Brasov
Publicat in: 25 Nov 2020
Somatie Emisa 07.07.2020 Se aduce la cunostinta celor interesati ca petenta TATUSESCU (fosta BELDIE) CRISTINA a solicitat Judecatoriei Brasov sa constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului situat in intravilanul Municipiului Brasov, str. Fantanitei FN, in suprafata de 616 mp, inscris in CF nr. 130094 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 27926) sub nr. Top 3840/2/2 si a terenului situat in intravilanul Municipiului Brasov, str. Fantanitei FN, in suprafata de 1232 mp, inscris in CF nr. 130273 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 11076) sub nr. Top 3840/3. Persoanele interesate pot face opozitie la Judecatoria Brasov, in caz contrar, in termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicatii, se va trece la judecarea cererii. Somatia Face parte integranta din incheierea pronuntata la data de 24.06.2020 in dosarul civil 24531/197/2019 al Judecatoriei Brasov. Prezenta se afiseaza la Judecatoria Brasov, un exemplar la Primaria Brasov si un exemplar la serviciul de CF al Judetului Brasov.

Anunt public privind depunerea solicitarii

Valabil in: Diverse Constanta
Publicat in: 25 Nov 2020
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta,str.Teleajen nr. 13B, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+3Eretras-LOCUINTA MULTIFAMILIALA CU SPATII COMERCIALE LA PARTER", amplasat in municipiul Constanta,str. Voievozilor nr. 13, judetul Constanta. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str.Unirii nr.23 si la CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str.Teleajen nr.13B,in zilele de luni-vineri , intre orele 9,00 - 13,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia medi ului Constanta .

S.C. VRUM AUTO SRL, CUI RO 41431787, J23/3245/2019

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 25 Nov 2020
S.C. VRUM AUTO SRL, CUI RO 41431787, J23/3245/2019 cu sediul in Popesti Leordeni. str.Astrelor, nr.57, jud.Ilfov, declaram pierdut Ecusoane Uber emis in baza copiei conforme cu nr: 032266.Declaram nul

DEPUNERE solicitarede emitere a acordului de Mediu

Valabil in: Diverse Arges
Publicat in: 25 Nov 2020
SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PUT ALIMENTARE CU APA - COMPLEX COMERCIAL METRO PITESTI, propus a fi amplasat in comuna Bradu, sat Geamana, DN65B, km 107, jud. Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, Pitesti, jud. Arges si la sediul SC METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL din Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 51N, bl. C6, sc. A, in zilele de luni pana joi, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, Pitesti, jud. Arges.

KAUFLAND ROMANIA S.C.S., persoana juridica romana

Valabil in: Diverse Bucuresti
Publicat in: 25 Nov 2020
KAUFLAND ROMANIA S.C.S., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sect.2, Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17052/12.12.2003, avand CUI-15991149 atribut fiscal R, proprietar al terenului situat in Municipiul Bucuresti, Sect.6, Drumul Ciorogarla nr.223-233 in suprafata de 24.230mp, anunta publicul interesat asupra elaborarii documentatiei de urbanism-P.U.D. -Construire complex comercial tip hypermarket cu regim de inaltime P+1E partial, anexe interioare si exterioare, amenajare accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, imprejmuire teren si organizare executare lucrari-. Publicul interesat este rugat sa trimita observatii/ comentarii in scris, prin posta la adresa: Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, Sect.6, in atentia Departamentului Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Autorizatii in Constructii. Consultarea publicului se va realiza pentru o perioada de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Kaufland Romania Persoana Juridic Sediul

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 25 Nov 2020
KAUFLAND ROMANIA S.C.S., persoana juridică română cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17052/12.12.2003, având CUI 15991149 atribut fiscal R, proprietar al terenului situat în Municipiul București, Sector 6, Drumul Ciorogârla nr. 223-233; , în suprafață de 24.230 mp, anunță publicul interesat asupra elaborării documentației de urbanism P.U.D. ”Construire complex comercial tip hypermarket cu regim de înălțime P+1E parțial, anexe interioare și exterioare, amenajare accese rutiere și pietonale, racorduri la drumurile publice, împrejmuire teren și organizare executare lucrări”. Publicul interesat este rugat să trimită observații/comentarii în scris, prin poștă la adresa: Primăria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, în atenția Departamentului Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizații în Construcții. Consultarea publicului se va realiza pentru o perioadă de 30 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Anun Participare Licita Deschis Nchiriere

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 25 Nov 2020
Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri


1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Liceul Teoretic Pavel Dan, codul fiscal 4722390, Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, jud. Cluj, telefon: 0264368855, telefax: 0264368855, e-mail pavel.dan.ct@gmail.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 7,7 mp, situat în Câmpia Turzii, str. Gh. Lazăr nr. 16, jud. Cluj, aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în administrarea Liceului Teoretic Pavel Dan, destinat închirierii în vederea înființării unui dispecerat taxi. Închirierea se face în conformitate cu art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 35 din data de 27.02.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Liceului Teoretic Pavel Dan

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Administrare patrimoniu, Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr .17, jud. Cluj

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: nu este cazul

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.12.2020, ora 12.00

4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.12.2020, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Liceul Teoretic Pavel Dan, Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918 Nr .17 , jud. Cluj

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: Liceul Teoretic Pavel Dan, Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918 Nr .17 , jud. Cluj, 16.12.2020, ora 10.00

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.11.2020

ANUNT public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in: Diverse Bucuresti
Publicat in: 25 Nov 2020
ANUNT public privind decizia etapei de incadrare (Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabil si trotuare) si amenajare locuri de parcare - Șos. Oltenitei) Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti prin Directia Dezvoltare - Serviciul Investitii, titular al proiectului Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabile si trotuare) si amenajare locuri de parcare - Șos Oltenitei (tronson cuprins intre Piata Sudului si City Mall), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabile si trotuare) si amenajare locuri de parcare - Șos Oltenitei (tronson cuprins intre Piata Sudului si City Mall), propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, Șoseaua Oltenitei, F.N., tronson cuprins intre Piata Sudului si City Mall. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SPECIAL BOUTIQUE STYLE SRL,

Valabil in: Diverse Bucuresti
Publicat in: 25 Nov 2020
SPECIAL BOUTIQUE STYLE SRL, titular al activitatii -Fabricarea de mobila n.c.a.-, cod CAEN 3109, desfasurata in Bucuresti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu nr. 187, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 25 Nov 2020
ANUNT public privind decizia etapei de incadrare (Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabil si trotuare) și amenajare locuri de parcare – Șos. Olteniței)

Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Dezvoltare – Serviciul Investiții, titular al proiectului Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabile și trotuare) și amenajare locuri de parcare – Șos Olteniței (tronson cuprins între Piața Sudului și City Mall), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabile și trotuare) și amenajare locuri de parcare – Șos Olteniței (tronson cuprins între Piața Sudului și City Mall), propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, Șoseaua Olteniței, F.N., tronson cuprins intre Piața Sudului și City Mall.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Firma Paza Angajeaja Agent Securitate Bucuresti

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 25 Nov 2020
FIRMA DE PAZA ANGAJEAJA AGENT SECURITATE IN BUCURESTI. TEL: 0757077578

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Wintech

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 25 Nov 2020
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului WINTECH PVCS.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului teren intravilan în suprafață de 500 mp situat în Lazu, com. Agigea, parcela A488/50/1, jud. Constanța, CF 108991.
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 11.040 Euro plus TVA.
Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc în data de 09.12.2020 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.

Informare Conformitate Prevederile Legii

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 24 Nov 2020
INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, SC PROFI PRINT PRODUCTION SRL, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Buzau Ialomita, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor:
“ Extinderea capacitatii de productie publicitara a Societatii Profi Print Production SRL prin crearea de noi spatii de depozitare si dotarea spatiilor de productie cu echipamente performante” in Judet Calarasi, Fundulea – T40/4, P3 – nr. Cad. 813, c.f. 22500
Aceasta investitie este existenta
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Sat Branesti, Comuna Branesti, Soseaua Garii, Nr. 8, Etaj 1, Judetul Ilfov dupa data de 24.11.2020.Nota: Anuntul se publica intr-un ziar si se afiseaza la Primaria UAT-ului pe teritoriul caruia se va implemanta proiectul

MAJESTE DECORATION SRL angajeaza muncitori necalificati

Valabil in: Oferte de Serviciu Bucuresti
Publicat in: 24 Nov 2020
MAJESTE DECORATION SRL angajeaza muncitori necalificati pentru lucrari constructii, perioada nedeterminata. Date de contact: 0752.157.009

Majeste Decoration Angajeaza Muncitori

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 24 Nov 2020
MAJESTE DECORATION SRL angajeaza muncitori necalificati pentru lucrari constructii, perioada nedeterminata. Date de contact: 0752.157.009

Pierdut certificat constatator cf L359/2004

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 24 Nov 2020
Pierdut certificat constatator cf L359/2004 din 21.07.2014 pe numele Studio Legale CM&Partners SRL, CUI 3878821. Il declar nul.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Servimpex

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 24 Nov 2020
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului H.G.A. SERVIMPEX S.R.L. – în faliment, organizează licitație publică pentru vânzarea imobilului teren extravilan cu o suprafață de 15.000 mp situat în Corbeanca, jud. Ilfov, tarlaua 29, parcela 107/2/6.
Prețul de vânzare a bunului imobil menționat este de 144.500 Euro plus TVA.
Licitația pentru vânzarea bunului imobil menționat mai sus va avea loc la data de 07.12.2020 ora 15,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detalii privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.
Detalii privind bunul scos la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro.
1234
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. Mobil:
0724.572.505;
Fax:
021.336.79.00;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza