Anunturi Online
Publicati anunturi online pe 34 situri

Anunturi online pe 34 situri!

Anunturi Online

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici. Publicati usor un anunt pe 34 situri chiar acum.

Lamira Smart Management Bucuresti Angajaza

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 05 Aug 2020
Sc. LAMIRA SMART MANAGEMENT din Bucuresti, angajaza 6 infirmiere Tel.: 0740241118

Pierdut proces verbal anexa la contractul de construire

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 05 Aug 2020
Pierdut proces verbal anexa la contractul de construire nr.9313 din 1971pe numele DAMIAN IOAN siMARIA

Institutul Statistic Matematic Matematic

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 05 Aug 2020
Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată ”Gh. Mihoc – C. Iacob” cu sediul în București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 13, scoate la concurs următoarele posturi de cercetare vacante și anume: ½ post de Cercetător Științific I, pe perioadă determinată în domeniul „Matematică, optimizare stocastica”; un post de Cercetător Științific II, pe perioadă nedeterminată în domeniul „Matematică, ecuații cu derivate parțiale și procese stocastice”; un post de Asistent de Cercetare, pe perioadă nedeterminată în domeniul „Matematică, control și metode numerice”; ½ post Asistent I (studii medii) pe perioadă determinată. Condiţiile de participare la concurs și actele necesare se găsesc în Regulamentul de Organizare a Concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare Art. 5, Art. 7 și Art. 9 (pentru posturile de Cercetător Științific I și Cercetător Științific II), disponibil la adresa www.ismma.ro și în Legea 319/2003 – Statutul Cercetătorului.
Dosarul de concurs pentru Cercetător Științific I și Cercetător Științific II trebuie întocmit conform precizărilor MEC aflate pe http://www.research.gov.ro/ro/articol/4982/sistemul-de-cercetare-promovarea-in-grad-a-cercetatorilor-tiin-ifici-cs-i-i-cs-ii
Pentru postul de Asistent de Cercetare nu sunt obligatorii listele de lucrări și citări.
Înscrierile se fac în termen de 30 de zile de la apariția anunțului, în intervalul 9-14 la sediul institutului, camera 4317, etj 4.
Concursurile se vor desfășura la sediul institutului după cum urmeaza: Concursul de Cercetător Științific I - 14 septembrie 2020 ora 10, concursul pentru Cercetător Științific II - 14 septembrie 2020 ora 11, concursul de Asistent Cercetare, probă scrisa - 15 septembrie 2020 ora 10 și proba orală - 21 septembrie 2020 ora 10 și concursul pentru Asistent I (studii medii) proba scrisă - 15 septembrie 2020 ora 11 și proba orală - 21 septembrie 2020 ora 11
Actele necesare pentru dosarele de concurs sunt afişate la sediul institutului şi se depun la secretariatul institutului până în ultima zi ora 14.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 021/3182433, la sediul institutului camera 4317 şi la secretarul Comisiei de Concurs, tel.: 0745822817.

Institutul Statistic Matematic Matematic

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 05 Aug 2020
Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată ”Gh. Mihoc – C. Iacob” scoate la concurs un post contractual vacant de Referent de Specialitate I/A cu studii superioare pe durată nedeterminată
Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare, minim 8 ani vechime în specialitate și experiență în secretariat, control managerial și proceduri operaționale specifice cercetării științifice, cunoștințe de lucru în programele Word, Excell, FoxPro.
Acte necesare pentru dosarul de concurs și bibliografia sunt afișate la sediul institutului și pe site-ul www.ismma.ro
Concursul se va deșfășura la sediul institutului din Calea 13 Septembrie nr. 13, etaj 4, Camera 4328 - 4331, sector 5, Bucureşti, și va consta în selecția dosarelor la data de 26.08.2020, într-o probă scrisă la data de 31.08.2020 ora 11.00 și un interviu la data de 03.09.2020 ora 11.00.
Dosarele de concurs se depun la secretarul comisiei de concurs în intervalul 10.08.2020 - 25.08.2020, inclusiv ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9-13 la telefonul: 021/3182433, la sediul institutului camera 4316 şi la secretarul Comisiei de Concurs, Mihaela Botiș (tel.: 0723363281).

NORTON POWER SERVICES SRL,

Valabil in: Licitatii Bucuresti
Publicat in: 05 Aug 2020
NORTON POWER SERVICES SRL, societate in faliment, prin lichidator judiciar Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica, a urmatoarelor bunuri : Autoutilitara VOLKSWAGEN KADDY 1 buc - 4.200 lei+TVA Autoutilitara RENAULT MASTER 1 buc - 13.200 lei+TVA Autoturism Audi A4 1 buc - 14.400 lei+TVA Licitatiile publice au loc in fiecare zi de luni, la ora 10.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Targu Mures, Str Postei, nr 3, judetul Mures. Prima licitatie va ava loc in 10.08.2020. Licitatiile publice se vor efectua in stricta conformitate cu prevederile din caietul de sarcini (Regulamentul de vanzare), aprobat de creditori. Pentru participarea la licitatia publica, potentialii cumparatorii vor trebui sa faca dovada: a. platii taxei de participare la licitatie si a caietului de sarcini (Regulamentului de organizare a licitatiei), b. platii garantiei de participare la licitatie, toate efectuate pana cel mai tarziu cu o zi inaintea datei si orei de desfasurare a licitatiei. Pentru detalii suplimentare si pentru vizualizarea bunurilor, tel: 0740206416.

Declar pierdute certificatul de inregistrare

Valabil in: Pierderi Acte Iasi
Publicat in: 05 Aug 2020
Declar pierdute certificatul de inregistrare si certificatul constatator al societatii UNITA S.A. Timisoara Sucursala harlau cu sediul in loc. Harlau, Oras Harlau, Str. Stefan cel Mare, nr. 10, judetul Iasi, Cod unic de inregistrare 5318200, Numar de ordine in R.C. J22/524/1994. Se declara nule.

Adunarii Generale Ordinare Actionarilor

Valabil in: Adunari Generale Romania
Publicat in: 04 Aug 2020
C O N V O C A T O R
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SIMEX S.A.
cu sediu in Bucuresti, str. Art. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5,
J40/45/1991, CUI 1555360

Administratorul unic al SIMEX S.A. („Societatea”), cu sediu in Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sector 1, avand Codul Unic de Inregistrare nr. 1555360 si numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/45/1991, in baza prevederilor art. 111, art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Simex S.A. in data de 31.08.2020, ora 10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sector 1.
In cazul in care in data de 31.08.2020 nu se intruneste cvorumul cerut de dispozitiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Simex S.A. pentru data de 01.09.2020, ora 10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Simex S.A. este 17.08.2020.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propusa de Administratorul Unic este urmatoarea:
1. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator unic al domnului Gruia Bogdan cu o noua perioada de 4 ani, pana la data 15.05.2024.

Societate Bucuresti Angajeaza Masinist

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 04 Aug 2020
SOCIETATE DIN BUCURESTI ANGAJEAZA MASINIST LA MASINI DE TERASAMENTE, PENTRU PCT. DE LUCRU POTLOGI, DAMBOVITA. TEL.CONTACT - 0727,744,313

Angajeaza Contabil Experienta Winmentor

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 04 Aug 2020
SC angajeaza contabil cu experienta in winmentor ( contabilitate primara, resurse umane), microsoft word, excel. Telefon 0744583598

Pierdut Certificat de Conducator Ambarcatiune

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 04 Aug 2020
Pierdut Certificat de Conducator Ambarcatiune de Agrement Clasa D eliberat de Autoritatea Navala Romanacu numarul 39783 la data de 17.07.2014 pe numele Cibu Adrian. Se declara nul.

Institutul Lingvistic Academiei Iorgu Iordan

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 04 Aug 2020
Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti scoate la concurs 1 post de cercetător științific III (CS III), domeniul Dialectologie și sociolingvistică, pe durată nedeterminată. Concursul se va desfășura conform prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și va consta în analiza dosarelor și într-o probă scrisă, specifică postului.
Condițiile pentru ocuparea postului și actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate pe site-ul www.lingv.ro. Dosarul de concurs se depune la sediul Institutului din Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Relații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10.00 și 14.00, la secretariatul Institutului sau la tel. 021.318.24.52.

Institutul Lingvistic Academiei Iorgu Iordan

Valabil in: Oferte de Serviciu Romania
Publicat in: 04 Aug 2020
Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti scoate la concurs 1 post de cercetător științific gradul I (CS I) cu specializarea în domeniul Lexicografie, pe durată nedeterminată. Concursul, care constă în analiza dosarelor, se va desfășura conform prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.
Condițiile pentru ocuparea postului și actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate pe site-ul www.lingv.ro. Dosarul de concurs se depune la sediul Institutului din Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului. Relații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10.00 și 14.00, la secretariatul Institutului sau la tel. 021.318.24.52.

S.C ELECTRIC FAST INSTAL SRL,

Valabil in: Oferte de Serviciu Bucuresti
Publicat in: 03 Aug 2020
S.C ELECTRIC FAST INSTAL SRL, avand cui 41705904, angajeaza pe postul de Muncitor Necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii. 0726488829

Aceast Informare Este Efectuat Societatea

Valabil in: Diverse Romania
Publicat in: 03 Aug 2020
Această informare este efectuată de SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, str. Buna Vestire, nr. 35, jud. Prahova, tel. +4 0730.916.389, e–mail sncfinanciar@yahoo.com, ce intenționează să solicite de la S.G.A. Brașov aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „MODIFICARE PRIN DESFIINȚARE PARȚIALĂ A CĂII FERATE INDUSTRIALE AUGUSTIN”, amplasate în comuna Augustin, județul Brașov. Investiția este nouă, iar ca rezultat al procesului de producție NU vor rezulta ape uzate. NU se evacuează ape uzate în receptori naturali. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată sau tel 0730916389 , după data de24.07.2020.

Pierdut atestat transport marfa

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 03 Aug 2020
Pierdut atestat transport marfa (certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto) si cartela tahograf emise de ARR Pitesti pe numele de Samoila Ciprian Ovidiu in localitatea Wembley Anglia!. Le declar nule;

Document Inregistrare

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 02 Aug 2020
Document inregistrare DSV nr VA 19745 din 23.09.2015

Societatea Marco Terra Sediul Mangalia

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 31 Jul 2020
SOCIETATEA MARCO TERRA,CU SEDIUL IN MANGALIA,ANUNTA PIERDUTA AUTORIZATIA DSP 5154/26.06.2009.O DECLARA NULA.

Pierdut Certificat Inmatriculare

Valabil in: Pierderi Acte Bucuresti
Publicat in: 31 Jul 2020
Pierdut Certificat Inmatriculare Nr B02037114 B-22-CYX. Il declar nul.

Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

Valabil in: Licitatii Romania
Publicat in: 31 Jul 2020
Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Calea Vacaresti nr.187, tel: 021.325.21.64, fax: 021.316.16.46, in calitate de BENEFICIAR al proiectului "TERAPIA PACIENTILOR CU DIABET ZAHARAT CU CELULE AUTOLOGE OBTINUTE PRIN TRANSDIFERENTIEREA CELULELOR HEPATICE", contract finantare nr. 148/26.10.2016, proiect finantat prin POC, Axa 1, Actiunea 1.1.4, va invita sa participati cu oferta la procedurile de atribuire a contractelor de furnizare: (1)animale necesare derularii activitatilor de dezvoltare experimentala, (2) consumabile si reactivi pentru activitatile de cercetare din cadrul proiectului Dia-Cure. Specificatiile tehnice aferente celor 2 proceduri pentru produsele solicitate sunt disponibile pe site-ul special dedicat beneficiarilor privati pentru publicarea procedurilor - https://www.fonduri-ue.ro Eventuale clarificari pot fi solicitate la adresa de email: diacure@univ.utm.ro, raspunsurile urmand sa fie publicate pe acelasi site. Termenul limita de primire a ofertelor este 14.08.2020 ora 16.00.

Pierdut Certificat Inregistrare Tehvorom

Valabil in: Pierderi Acte Romania
Publicat in: 31 Jul 2020
Pierdut Certificat de Inregistrare al SC Tehvorom Snagov SRL, cu sediul in Sat Snagov, Com. Snagov nr. 109, Lot 2, constructie C4, Jud. Ilfov, CUI: 15062753, emis de ONRC-ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti la data de 04.12.2002. Il declar nul.
123
Cum pot
plati anuntul?
Card bancar, posta, banca, card Revolut, trezorerie, curier
Anunturile de mica publicitate in presa scrisa pot fi platite pe loc prin Card Bancar. Alte mijloace de plata includ: mandat postal, e-mandat, card Revolut, transfer bancar, plata prin Trezorerie (numai pentru institutiile de stat).

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 180 lei pot plati in numerar direct (in timpul orelor de program) prin intermediul unui curier.
detalii
7 %
discount
pentru clientii logati
login
Toti utilizatorii care isi creeaza cont pe situl nostru si publica anunturi de mica publicitate in timp ce sunt logati in cont beneficiaza de un discount de 7%.

Pe langa discounturi utilizatorii sitului isi pot verifica oricand istoricul comenzilor si pot republica rapid un anunt anterior. login
Contact
Profesional Global Press
Tel. fix:
021.301.99.45;
Tel. Mobil:
0724.572.505;
Fax:
021.336.79.00;
WhatsApp:
Denumire:
SC. Profesional Global Press S.R.L
Reg. Com.:
J40/3123/2006
C.I.F:
RO 18419584
C.U.I:
18419584
detalii
Sugestii & Reclamatii
Cod Securitate
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
Deruleaza